Lagstadgad tid om max en månad mellan dödsfall och begravning

Lagen om maximalt en månad mellan dödsfall och begravning eller kremering

Den första maj 2012 beslutade Sveriges Riksdag om en ny lag som innebär att det mellan dödsfallet och jordbegravningen eller kremationen så får det gå högst en månad. Ska begravningen ske enligt Svenska kyrkans ordning i Eskilstuna församling så kan begravningen ske tidigast 10 dagar räknat från bokningsdagen. För dig som ska ordna med begravning när någon närstående dött innebär detta att det kan finnas begränsade tillgång till tider, lokaler och präster att välja mellan. Därför är det bra om du ganska snart efter dödsfallet ringer för att boka en tid med oss så att vi tillsammans kan gå igenom var, när och hur du vill ha begravningen. Du kan ringa och boka en tid redan samma dag som dödsfallet, men vänta gärna en dag eller två så att du har tid att samla tankarna innan du kommer till oss. Du behöver inte själv kontakta präst eller boka lokal, det gör vi åt dig när vi träffas.

Det finns tillfällen då det inte går att ordna med en begravning inom utsatt tid. Då måste man söka anstånd med kremering / gravsättningen hos Skatteverket.

 

Anstånd medges endast om det finns särskilda skäl för det, dessa är:

– att anhöriga är oeniga om kremering ska ske eller om gravsättning (då skall medlare utses)

– att medling pågår

– att tvisten prövas av länsstyrelsen

– att frågan om kremering eller gravsättning har lämnats över till kommunen

– att anhöriga på grund av sjukdom är förhindrad att ordna med gravsättning i tid

– att gravsättningen av familjemedlemmar ska ske vid en gemensam förrättning

– att rättsmedicinsk undersökning pågår

– att det avlidne har donerat sin kropp till forskningsändamål

Som särskilda skäl räknas inte:

– önskemål om särskild präst, sångare eller annan medverkande

– önskemål om särskild ceremonilokal eller lokal för minnesstund

– anhörigas semster, utlandsvistelse eller annan bortavaro

 

Vill du ändå att begravningsceremonin ska ske efter en månad?

Kremationen måste ske inom en månad efter dödsfallet. Därefter har man ett år på sig att gravsätta askan. Detta innebär att du kan välja att kremation ska ske först och därefter har du cerememonin med en urna istället för kista.